Posted: March 28th, 2023

Великі географічні відкриття

question
Хто і коли створив перший глобус?
answer
Мартін Бегайм 1492р.
question
Хто з європейських мореплавців першим досягнув південного узбережжя Африки?
answer
Бартоломео Діаш
question
В 1498 році Васко да Гамі вдалося досягти берегів?
answer
Індії
question
Скільки плавань, до берегів Америки, здійснив Христофор Колумб?
answer
4
question
Мореплавці якої країни першими почали шукати морський шлях до Індії?
answer
Португалії
question
Який мореплавець дав назву Тихому океану?
answer
Фернан Магеллан
question
Скільки кораблів повернулось із першої навколосвітньої подорожі?
answer
1
question
На яких островах загинув Фернан Магеллан?
answer
Філіппінських
question
Хто завершив експедицію Фернана Магеллана ?
answer
Хуан Елькано
question
В якому році Христофор Колумб відкрив Америку?
answer
1492р.
1 of 10
question
Хто і коли створив перший глобус?
answer
Мартін Бегайм 1492р.
question
Хто з європейських мореплавців першим досягнув південного узбережжя Африки?
answer
Бартоломео Діаш
question
В 1498 році Васко да Гамі вдалося досягти берегів?
answer
Індії
question
Скільки плавань, до берегів Америки, здійснив Христофор Колумб?
answer
4
question
Мореплавці якої країни першими почали шукати морський шлях до Індії?
answer
Португалії
question
Який мореплавець дав назву Тихому океану?
answer
Фернан Магеллан
question
Скільки кораблів повернулось із першої навколосвітньої подорожі?
answer
1
question
На яких островах загинув Фернан Магеллан?
answer
Філіппінських
question
Хто завершив експедицію Фернана Магеллана ?
answer
Хуан Елькано
question
В якому році Христофор Колумб відкрив Америку?
answer
1492р.

Expert paper writers are just a few clicks away

Place an order in 3 easy steps. Takes less than 5 mins.

Calculate the price of your order

You will get a personal manager and a discount.
We'll send you the first draft for approval by at
Total price:
$0.00