Posted: March 28th, 2023

Nejpravděpodobnější horniny, které budou v poznávačce

question
svor
answer
křemen, plagioklas, muskovit
question
ferolit
answer
jílové nerosty, tmel, siderit, chamosit
question
fylit
answer
sericit, křemen
question
opuka
answer
kalcit, jílové nerosty, křemité jehlice
question
pískovec
answer
křemen, jílové nerosty,
question
slepenec
answer
křemen, buližník, hematit, ryolity
question
brekcie
answer
ostrohrané úlomky hornin
question
granit
answer
křemen, plagioklas, živec, biotit
question
diorit
answer
plagioklas, amfibol, pyroxen, biotit
question
bazanit
answer
plagioklas, biotit, augit, olivín
question
melafyr (bazalt)
answer
plagioklas, augit
question
pegmatit
answer
křemen, živec, plagioklas, muskovit
question
vápenec
answer
kalcit
question
černé/hnědé uhlí
answer
uhelná hmota
question
mramor
answer
kalcit
question
ryolit
answer
křemen, živec, plagioklas, biotit
question
pemza
answer
sklo
question
obsidián
answer
sklo
question
gabro
answer
plagioklas, pyroxen
question
čedič
answer
plagioklas, augit
question
granodiorit
answer
křemen, plagioklas, živec, biotit
question
diatomitová břidlice
answer
křemen (schránky rozsivek)
question
jílová bředlice
answer
křemen, jílové materiály
question
ortorula
answer
křemen, živec, biotit
question
pararula
answer
křemen, živec, biotit
1 of 25
question
svor
answer
křemen, plagioklas, muskovit
question
ferolit
answer
jílové nerosty, tmel, siderit, chamosit
question
fylit
answer
sericit, křemen
question
opuka
answer
kalcit, jílové nerosty, křemité jehlice
question
pískovec
answer
křemen, jílové nerosty,
question
slepenec
answer
křemen, buližník, hematit, ryolity
question
brekcie
answer
ostrohrané úlomky hornin
question
granit
answer
křemen, plagioklas, živec, biotit
question
diorit
answer
plagioklas, amfibol, pyroxen, biotit
question
bazanit
answer
plagioklas, biotit, augit, olivín
question
melafyr (bazalt)
answer
plagioklas, augit
question
pegmatit
answer
křemen, živec, plagioklas, muskovit
question
vápenec
answer
kalcit
question
černé/hnědé uhlí
answer
uhelná hmota
question
mramor
answer
kalcit
question
ryolit
answer
křemen, živec, plagioklas, biotit
question
pemza
answer
sklo
question
obsidián
answer
sklo
question
gabro
answer
plagioklas, pyroxen
question
čedič
answer
plagioklas, augit
question
granodiorit
answer
křemen, plagioklas, živec, biotit
question
diatomitová břidlice
answer
křemen (schránky rozsivek)
question
jílová bředlice
answer
křemen, jílové materiály
question
ortorula
answer
křemen, živec, biotit
question
pararula
answer
křemen, živec, biotit

Expert paper writers are just a few clicks away

Place an order in 3 easy steps. Takes less than 5 mins.

Calculate the price of your order

You will get a personal manager and a discount.
We'll send you the first draft for approval by at
Total price:
$0.00