Posted: March 28th, 2023

будова вулкана

question
Вулка́н
answer
геологічне утворення, яке виникає над каналами та тріщинами у земній корі, якими на поверхню викидаються лава, попіл, гарячі гази, водяна пара й уламки гірських порід.
question
Магма
answer
природна розплавлена силікатна маса з домішкою летких речовин, що утворюється в глибинних зонах Землі.
question
Жерло́
answer
це ділянка всередині вулкана, якою магма виходить із вулкана на поверхню землі. Зазвичай жерло має форму трубки, що з наближенням до земної кори тоншає.
question
Кра́тер
answer
чашоподібне, конусоподібне заглиблення, округла западина.
question
Ла́ва
answer
природний силікатний розплав глибинних мас, що вилився на поверхню з тріщин у земній корі або з кратерів вулканів
1 of 5
question
Вулка́н
answer
геологічне утворення, яке виникає над каналами та тріщинами у земній корі, якими на поверхню викидаються лава, попіл, гарячі гази, водяна пара й уламки гірських порід.
question
Магма
answer
природна розплавлена силікатна маса з домішкою летких речовин, що утворюється в глибинних зонах Землі.
question
Жерло́
answer
це ділянка всередині вулкана, якою магма виходить із вулкана на поверхню землі. Зазвичай жерло має форму трубки, що з наближенням до земної кори тоншає.
question
Кра́тер
answer
чашоподібне, конусоподібне заглиблення, округла западина.
question
Ла́ва
answer
природний силікатний розплав глибинних мас, що вилився на поверхню з тріщин у земній корі або з кратерів вулканів

Expert paper writers are just a few clicks away

Place an order in 3 easy steps. Takes less than 5 mins.

Calculate the price of your order

You will get a personal manager and a discount.
We'll send you the first draft for approval by at
Total price:
$0.00