Posted: March 28th, 2023

Опрацюйте картки

question
Уявна лінія, що проходить на рівній відстані від обох полюсів і ділить земну кулю на Північну і Південну півкулі
answer
екватор
question
Уявна вісь обертання Землі, що проходитиь через її центр і перетинає земну поверхню в Південному та Північному полюсах
answer
земна вісь
question
Світіння високих шарів атмосфери, яке спостерігають біля полюсів Землі
answer
полярне сяйво
question
частина океану , відділена від нього суходолом
answer
море
question
гора, що виникла внаслідок виверження на земну поверхню магми
answer
вулкан
question
канал, що з'єднує вогнище вулкана з поверхнею Землі
answer
жерло
question
Розплавлена маса високої температури, яка утворюється в надрах Землі
answer
магма
question
Поштовхи та коливання земної поверхні внаслідок підземних руйнувань
answer
землетрус
question
Невелика ділянка суходолу, що омивається водою з усіх боків
answer
острів
question
Учені, які вивчають процеси , що відбуваються в морях та океанах
answer
океанологи
question
Ділянка суші, яку омиває вода з трьох боків
answer
півострів
question
Питна вода, у якій розчинено небагато солей
answer
прісна вода
question
Солоно-гірка вода, що містить велику кількість розчинених у ній мінералів і газів
answer
вода морська
question
Водний простір земної кулі поза суходолом
answer
Світовий океан
1 of 14
question
Уявна лінія, що проходить на рівній відстані від обох полюсів і ділить земну кулю на Північну і Південну півкулі
answer
екватор
question
Уявна вісь обертання Землі, що проходитиь через її центр і перетинає земну поверхню в Південному та Північному полюсах
answer
земна вісь
question
Світіння високих шарів атмосфери, яке спостерігають біля полюсів Землі
answer
полярне сяйво
question
частина океану , відділена від нього суходолом
answer
море
question
гора, що виникла внаслідок виверження на земну поверхню магми
answer
вулкан
question
канал, що з'єднує вогнище вулкана з поверхнею Землі
answer
жерло
question
Розплавлена маса високої температури, яка утворюється в надрах Землі
answer
магма
question
Поштовхи та коливання земної поверхні внаслідок підземних руйнувань
answer
землетрус
question
Невелика ділянка суходолу, що омивається водою з усіх боків
answer
острів
question
Учені, які вивчають процеси , що відбуваються в морях та океанах
answer
океанологи
question
Ділянка суші, яку омиває вода з трьох боків
answer
півострів
question
Питна вода, у якій розчинено небагато солей
answer
прісна вода
question
Солоно-гірка вода, що містить велику кількість розчинених у ній мінералів і газів
answer
вода морська
question
Водний простір земної кулі поза суходолом
answer
Світовий океан

Expert paper writers are just a few clicks away

Place an order in 3 easy steps. Takes less than 5 mins.

Calculate the price of your order

You will get a personal manager and a discount.
We'll send you the first draft for approval by at
Total price:
$0.00