Posted: March 28th, 2023

ddd

question
pluviodenudare
answer
procesul de izbire a picăturilor de ploaie, pe suprafețe și dislocarea de particule ce sunt luate ăn suspensie
question
dezagregare
answer
fragmentarea rocilor în componente cu dimensiuni diverse
question
alterare chimică
answer
distrugerea rocilor și transformarea elementelor chimice ce alcătuiesc mineralele
question
alunecarea
answer
proces gravitațional de deplasare a depozitelor și rocilor de pe unele părți din versant
question
deflație
answer
spulberarea elementelor fine de către vânt
question
abraziune marină
answer
eroziunea realizată de către valuri și curenții marini asupra falezelor
question
exarație
answer
eroziunea exercitată de ghețar și materialele ăncorporate
question
sufoziune
answer
săparea (eroziunea) realizată de apă în interiorul loessului
question
tasare
answer
proces de îndesare și lăsare ușoară specific pe loess
1 of 9
question
pluviodenudare
answer
procesul de izbire a picăturilor de ploaie, pe suprafețe și dislocarea de particule ce sunt luate ăn suspensie
question
dezagregare
answer
fragmentarea rocilor în componente cu dimensiuni diverse
question
alterare chimică
answer
distrugerea rocilor și transformarea elementelor chimice ce alcătuiesc mineralele
question
alunecarea
answer
proces gravitațional de deplasare a depozitelor și rocilor de pe unele părți din versant
question
deflație
answer
spulberarea elementelor fine de către vânt
question
abraziune marină
answer
eroziunea realizată de către valuri și curenții marini asupra falezelor
question
exarație
answer
eroziunea exercitată de ghețar și materialele ăncorporate
question
sufoziune
answer
săparea (eroziunea) realizată de apă în interiorul loessului
question
tasare
answer
proces de îndesare și lăsare ușoară specific pe loess

Expert paper writers are just a few clicks away

Place an order in 3 easy steps. Takes less than 5 mins.

Calculate the price of your order

You will get a personal manager and a discount.
We'll send you the first draft for approval by at
Total price:
$0.00